پژوهش‌های آسیب‌شناسی زیستی (MJMS) - اهداف و چشم انداز