پژوهش‌های آسیب‌شناسی زیستی (MJMS) - واژه نامه اختصاصی